Historia kabaretu:

Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2008/2009
Rok szkolny 2007/2008
Rok szkolny 2006/2007
Rok szkolny 2005/2006
Rok szkolny 2004/2005
Rok szkolny 2003/2004
Rok szkolny 2002/2003
Rok szkolny 2001/2002
Rok szkolny 2000/2001
Rok szkolny 1999/2000